ALGEMENE VOORWAARDEN

1. TOEPASSELIJKHEID
1.1 Op alle offertes en leveringen van Camera Techniek Harlingen zijn deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

1.2 Indien de opdrachtgever in zijn opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van –of niet voorkomen in- deze voorwaarden zijn deze voor de leverancier alleen bindend indien en voor zover deze door Camera Techniek Harlingen uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

2. OFFERTES
2.1 Alle offertes zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

2.2 Indien blijkt dat de bij de aanvraag of overeenkomst door de opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist waren heeft Camera Techniek Harlingen het recht de prijzen hierover aan te passen.

3. OPDRACHTEN / ORDERS
3.1 Opdrachten / orders zijn slechts bindend indien zij door de opdrachtgever schriftelijk zijn bevestigd, of bij gebreke van zodanige bevestiging door de uitvoering van de order door Camera Techniek Harlingen.

3.2 De opdrachtgever is steeds verplicht voor de opdracht Camera Techniek Harlingen volledig in te lichten over de door hem gebruikte kwaliteitseisen, bij gebreke waarvan Camera Techniek Harlingen, indien dit na aanvaarding van de opdracht blijkt, gerechtigd is de overeenkomst te ontbinden zonder dat daardoor voor de opdrachtgever enig recht op een vergoeding uit welken hoofde dan ook ontstaat.

3.3 Niet functionele verschillen tussen de producten, diensten en alle overige specificaties en kwaliteitsvermeldingen en de werkelijke uitvoering van het geleverde geven de opdrachtgever geen recht op enigerlei vergoeding, in welke vorm of uit welken hoofde ook.

4. PRIJZEN
4.1 De prijzen van Camera Techniek Harlingen zijn gebaseerd op de op de datum der offerte voor ons geldende kostenbepalende factoren. Indien na verloop van 1 maand na datum van aanbieding en/of bevestiging de prijzen van deze kostenbepalende factoren een verhoging ondergaan, ook al is deze verhoging gebeurd ten gevolge van de tijdens het uitbrengen van de offerte c.q. bevestiging te voorziene omstandigheden, zijn wij gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen, welke prijsverhoging voor de opdrachtgever bindend is.

5. LEVERTIJD
5.1 De levertijd gaat in op de datum waarop de schriftelijke opdracht door Camera Techniek Harlingen wordt ontvangen.

5.2 Overschrijding van overeengekomen levertijden door welke oorzaak ook ontstaan geeft geen recht op schadevergoeding, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

6. LEVERING
6.1 Camera Techniek Harlingen is gerechtigd een opdracht in deelleveringen te splitsen en te factureren met behoud van het recht betaling te verlangen per gefactureerde deellevering overeenkomstig de geldende betalingsvoorwaarden.

7. RISICO’S EN TRANSPORT
7.1 Het risico voor de goederen is vanaf het tijdstip waarop deze voor aflevering gereed zijn voor de opdrachtgever.

7.2 Het risico met betrekking tot het aansluiten van apparatuur op het netwerk komt voor risico van de klant. Het tijdelijk niet werken van het internet / netwerk geeft geen recht op schadevergoeding, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

8. WIJZIGING OPDRACHT
8.1 Alle wijzigingen in de opdracht, hetzij in opdracht van de opdrachtgever, hetzij als gevolg van het feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden wanneer daaraan meerdere kosten verbonden zijn als meerwerk beschouwd en voor zover daaruit minder kosten bestaan als minderwerk. Deze worden overeenkomstig gefactureerd aan de opdrachtgever.

8.2 Indien Camera Techniek Harlingen, door omstandigheden ten tijde van de offerte of de opdrachtbevestiging onbekend, meer werk moet verrichten dan overeengekomen, of werkzaamheden dient te verrichten onder omstandigheden bezwaarlijker dan hem bij het aangaan van de overeenkomst bekend was, is Camera Techniek Harlingen gerechtigd de daaruit vloeiende meerdere kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen. Indien de opdrachtgever zich niet met de betrokken meerkosten kan verenigen heeft hij het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht te annuleren.

9. AUTEURSRECHTEN
9.1 De opdrachtgever behoudt zich ten aanzien van de door hem gemaakte producten, diensten en websites en ook ten aanzien van de door hem gebruikte productiemethoden uitdrukkelijk alle rechten op en voortvloeiende uit rechten van intellectuele eigendom, zoals rechten op modellen, auteursrechten en octrooien voor, tenzij anders is overeengekomen.

9.2 Alle door de opdrachtgever verstrekte schriftelijke publicaties blijven eigendom van de opdrachtgever en dienen op diens verzoek onmiddellijk aan hem te worden teruggezonden. Zij mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de opdrachtgever noch geheel, noch gedeeltelijk, worden gekopieerd, aan derden ter hand worden gesteld of ter inzage gegeven, noch door derden worden gebruikt voor de productie van goederen en/of diensten waarop zij betrekking hebben.

10. GARANTIE
10.1 Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen garandeert Camera Techniek Harlingen dat de haar verstrekte opdracht naar beste kunnen is uitgevoerd onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.

10.2 Garantie wordt enkel verleend op vertoon van de originele factuur.

10.3 Camera Techniek Harlingen verleent geen garantie bij de verkoop van ingeruilde beveiligingscamera’s.

10.4 Camera Techniek Harlingen verleent geen garantie op reparatie of installatie van software of virusschade.

10.5 Camera Techniek Harlingen is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor verkochte producten die niet goed werken, veroorzaakt door software of overige programma’s die door de klant zelf op de computers zijn geïnstalleerd.

10.6 Prijzen en technische specificaties zijn onder voorbehoud en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden veranderd.

10.7 Aan de vermelding van adviesprijzen kunnen geen rechten worden ontleend.

10.8 Het niet goed functioneren van goederen, door toedoen van onkunde en of niet goed ingestelde instellingen en of installatie werkzaamheden, vallen niet onder de garantie. Er kan wel een beroep gedaan worden op onze service dienst hiervoor rekenen wij €65,- per uur excl. voorrijkosten en BTW.

10.9 Camera Techniek Harlingen neemt de infrastructuur op tijdens de installatie waarbij alle zaken worden opgenomen zoals deze aanwezig zijn op het moment van installatie. Wanneer er zaken wijzigen in deze structuur waardoor het systeem niet meer werkt kan dit door de installateur worden opgelost tegen een uurtarief van €65,- excl. BTW en voorrijkosten.

10.10 Camera Techniek Harlingen verleent slechts garantie op de door haar geleverde producten, in de vorm van reparatie, vervanging of (deels) creditering. CTH kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor vervolgschade in welke vorm dan ook.

10.11 Speciaal bestelde artikelen kunnen nimmer retour genomen worden als misbestelling.

10.12 Bestelde artikelen kunnen slechts retour genomen als misbestelling bij het retoursturen van misbestellingen zal Camera Techniek Harlingen 15% restock kosten in rekening brengen.

10.13 Uitgesloten van garantie zijn onderdelen welke aan slijtage onderhevig zijn zoals harddisks en batterijen.

11. BETALINGSVOORWAARDEN
11.1 Tenzij anders is overeengekomen, moeten alle betalingen in Euro worden gedaan, en zijn deze verschuldigd op de bankrekening van Camera techniek Harlingen binnen de op de factuur gestelde uiterste betaaldatum.

11.2 Indien betaling niet binnen de in dit artikel bedoelde betalingstermijn heeft plaatsgevonden is Camera Techniek Harlingen gerechtigd vanaf het einde van deze termijn zonder ingebrekestelling een vergoeding wegens renteverlies te berekenen van 13% per jaar of de wettige rente – zo deze hoger is – over het dan openstaande bedrag. Bij de tweede herinnering zal een bedrag administratiekosten aan de debiteur berekend worden.

11.3 Camera Techniek Harlingen is voorts gerechtigd buiten de koopprijs en rente van de opdrachtgever alle incassokosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, die niet door betaling zijn veroorzaakt, te vorderen. Buitengerechtelijke incassokosten zijn door de opdrachtgever verschuldigd voor elk geval waarin Camera Techniek Harlingen zich voor de invordering van de hulp van een derde heeft verzekerd.

12. EIGENDOMSVOORBEHOUD
12.1. Zo lang de opdrachtgever geen volledige betaling over het gehele overeengekomen bedrag heeft verricht blijven alle geleverde goederen eigendom van Camera Techniek Harlingen.

12.2. Ingeval de opdrachtgever enige verplichtingen uit de overeenkomst tegenover Camera Techniek Harlingen niet nakomt is Camera Techniek Harlingen zonder enige ingebrekestelling gerechtigd de goederen terug te nemen, in welk geval ook zonder gerechtelijke interventie de overeenkomst is ontbonden. Na een ingebreke blijven van een betaling, 30 dagen na oplevering van de werkzaamheden, is Camera Techniek Harlingen gemachtigd hiervan gebruik te maken.

13. BIJZONDERE OMSTANDIGHEDEN AAN DE ZIJDE VAN DE OPDRACHTGEVER
13.1 De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van de opdrachtgever wordt gelegd, opdrachtgever overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

13.2 In bovenstaande gevallen heeft Camera Techniek Harlingen voorts het recht de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, onverminderd het recht om een vergoeding te verlangen voor eventuele schade die voor hem hierdoor mocht ontstaan.

14. REPARATIE (RMA)
14.1 Reparaties worden slechts in behandeling genomen met een volledig ingevuld RMA formulier

14.2 Alle RMA’s dienen vergezeld te worden van een kopie aankoopbon.

14.3 Bij het retoursturen van een RMA dient het product degelijk verpakt te worden in een ombox, de zending dient voldoende gefrankeerd retour gezonden te worden.

14.4 In alle gevallen dat er bij een ingezonden RMA geen defect wordt geconstateerd wordt er Eur. 50,- ex Btw behandelingskosten gerekend.

15. RECHTSKEUZE
Op alle contractuele en precontractuele verhoudingen is het Nederlands recht van toepassing.